profile-bg

Regulamin

Regulamin
dla Uczestników Debaty Poznań 2025 – Miasto Przyjazne Elektromobilności 29 września 2021 r.

1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin obowiązuje uczestników Debaty Poznań 2025 – Miasto Przyjazne Elektromobilności 29 września 2021 r., zwanej dalej Debatą, organizowanej przez spółkę pod firmą Międzynarodowe Targi Poznańskie z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 14, 60-734 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000202703, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym 288.348.000,00 PLN oraz rejestru czynnych podatników VAT - NIP 7770000488, zwaną dalej MTP lub Organizatorem.
 2. Debata odbędzie się dniu 29 września 2021 r. w Poznań Congress Center, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań (dalej jako: Miejsce wydarzenia). Oficjalny serwis internetowy Debaty znajduje się pod adresem: https://debata.grupamtp.pl/
 3. Zastosowane w Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie:
 4. Uczestnik – osoba fizyczna, która dokonała rejestracji/zgłoszenia uczestnictwa w Debacie w trybie zdalnym;
 5. Użytkownik – Uczestnik Debaty w trybie zdalnym, korzystający z Usługi PPV oraz z usług systemu: live.localtrends.pl.
 6. Usługa PPV – audiowizualna usługa medialna, świadczona bezpłatnie przez Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o., jako usługa, polegająca na zapewnieniu użytkownikowi dostępu do zakodowanej Audycji, udostępnianej odpłatnie w czasie rzeczywistym („na żywo”);
 7. Audycja - dostęp „na żywo” do wykładów odbywających się wybranego dnia Debaty.
 8. Konsument – Uczestnik, który zgłosił udział w Debacie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Materiały – dostarczone Uczestnikowi zgodnie z Szczegółowymi Warunkami Wydarzeń materiały tekstowe lub graficzne związane z danym Wydarzeniem. Wszystkie postanowienia Regulaminu dotyczące Materiałów należy odnosić do Materiałów zarówno w całości, jak i w jakiejkolwiek części;
 10. Przedsiębiorca Jednoosobowy – Uczestnik będący osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 11. Umowa – stosunek prawny, który powstaje pomiędzy Organizatorem i a Uczestnikiem w sposób opisany w § 2 Regulaminu. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż prawa do udziału w Wydarzeniu;
 12. Debata – wydarzenie organizowane przez Organizatora, którego celem jest podnoszenie wiedzy i wymiana doświadczeń Uczestników.

2. Uczestnictwo w Debacie

 1. Uczestnikiem Debaty może być wyłącznie osoba, która dokonała rejestracji/zgłoszenia uczestnictwa.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Debacie jest dokonanie zgłoszenia on-line poprzez system rejestracji dostępny na stronie https://debata.grupamtp.pl/ do dnia 29.09.2021 r.
 3. Organizator zastrzega możliwość wcześniejszego zakończenia rejestracji w przypadku wykorzystania limitu miejsc w Debacie.
 4. Prawidłowe dokonanie rejestracji on-line obejmuje akceptację Regulaminu oraz podanie następujących danych zgłaszającego: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu (opcjonalnie), w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: nazwa firmy.
 5. Poprzez akceptację Regulaminu i udział w Debacie Uczestnik zezwala Organizatorowi na nieodpłatne wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie, rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video oraz udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie wizerunku utrwalonego w związku z udziałem w Debacie w celach informacyjnych, promocyjnych, reklamowych związanych z Debatą lub działalnością Organizatora na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
  2. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
  3. zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
  4. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie
   w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności na portalach społecznościowych administrowanych przez Organizatora np. Facebook.
  5. zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach, portalach społecznościowych,
  6. emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, skrócenia albo przełożenia terminu albo zmiany miejsca Debaty, a także zmian wprogramie Debaty i zobowiązuje się do poinformowania o tym na stronie https://debata.grupamtp.pl/, a jeżeli zmiany nastąpią na etapie rejestracji zgłoszenia uczestnictwa – także poinformuje o tym drogą elektroniczną poprzez przesłanie wiadomości mailowej na adres wskazany w zgłoszeniu, ze stosownym wyprzedzeniem.
 7. Zasady świadczenia Usługi PPV:
  1. do skorzystania z Usługi PPV uprawniony jest Użytkownik, który posiada sprawny sprzęt z obsługą technologii HTML5 oraz dostępem do Internetu. Transmisja dostępna jest za pośrednictwem komputerów PC, urządzeń mobilnych, oraz telewizorów typu smart TV z obsługą HTML5;
  2. korzystanie z Usługi PPV dozwolone jest wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej;
  3. po dokonaniu zgłoszenia uczestnictwa w Debacie w trybie zdalnym, konto Użytkownika zostaje aktywowane.
  4. Aktywne konto umożliwia dostęp do Usługi PPV. Użytkownik ma możliwość późniejszego odtworzenia wykupionych Audycji po ich zakończeniu, w okresie 30 dni po zakończeniu Audycji.
  5. w czasie korzystania z Usługi PPV mogą wystąpić krótkie przerwy w ciągłości obrazu lub dźwięku (np. przeskoki, zwolnione wyświetlanie obrazów) spowodowane zakłóceniami niezależnymi od Organizatora;
  6. audycja może być wykorzystana przez Użytkowników jedynie do własnego użytku osobistego. W szczególności Użytkownik nie może udostępniać Audycji publicznie, komercyjnie, ani jakimkolwiek osobom trzecim;
  7. użytkownik może być zalogowany tylko na jednym urządzeniu w tym samym czasie;
  8. użytkownik nie jest uprawniony do przekazywania danych dostępu osobom trzecim;
  9. użytkownik ponosi we własnym zakresie wszelkie koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych, o których mowa w Regulaminie, niezbędnych do korzystania z Usługi PPV;
  10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za (1) błędne podanie adresu e-mail przez zgłaszającego podczas rejestracji, uniemożliwiające skorzystanie z Usługi PPV, (2) niespełnienie przez Użytkownika warunków technicznych wskazanych w Regulaminie, (3) nieprawidłowe działanie sprzętu Użytkownika, (4) przerwy w dostępie do Internetu po stronie Użytkownika.

3. Warunki techniczne

 1. Dla korzystania z Usługi PPV konieczne jest:
  1. posiadanie urządzenia z zainstalowaną przynajmniej jedną z przeglądarek internetowych następującej wersji:
   1. Mozilla Firefox – wersja 76 lub nowsza;
   2. Chromium Edge – wersja 80 lub nowsza;
   3. Google Chrome – wersja 53.0.2785 lub nowsza ;
   4. Safari – wersja 10.0.602.1.50 lub nowsza;
  1. zainstalowanie na urządzeniu oprogramowania wskazanego przez Organizatora i niezbędnego do udziału w Debacie. MTP udostępni link do strony internetowej, która umożliwia bezpłatne pobranie takiego oprogramowania, oraz instrukcję opisującą, jak Użytkownik może samodzielnie pobrać oprogramowanie.
  2. zapewnienie dostępu urządzenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej za pomocą łącza o przepustowości wynoszącej co najmniej 8 mbps;
  3. zapewnienie odtwarzania dźwięku i obrazu na urządzeniu;
  4. posiadanie urządzenia wyposażonego w procesor zbudowany z co najmniej jednego rdzenia o zegarze nie mniejszym niż 2 GHz i pamięci operacyjnej wynoszącej co najmniej 1 GB;
  5. urządzenie z wyświetlaczem o rozdzielczości nie niższej niż 1024 na 768 pikseli.
 1. Organizator nie wdrożył dodatkowych technicznych środków ochrony treści cyfrowych.

4. Rezygnacja z uczestnictwa

W przypadku Uczestników/Użytkownikowi będących konsumentami, przysługuje im, prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Debacie w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia uczestnictwa, nie później jednak niż przed rozpoczęciem odpowiednio Debaty lub korzystania z Usługi PPV, bez podania przyczyny. W przypadku, gdy Uczestnik/Użytkownik odpowiednio weźmie udział w Debacie lub rozpocznie korzystanie z Usługi PPV, przed upływem 14 dni od dnia zgłoszenia uczestnictwa traci prawo do rezygnacji z uczestnictwa (odpowiednio art. 38 pkt 1 (tryb stacjonarny) lub art. 38 pkt 13 (tryb zdalny) ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 287).

5. Odstąpienie od umowy

 1. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi i Przedsiębiorcy Jednoosobowemu, którzy podczas wypełniania formularza rejestracyjnego, po poinformowaniu ich przez Organizatora o utracie prawa do odstąpienia od Umowy, wyrazili zgodę na wykonanie w pełni Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. Organizator nie dopuszcza możliwości zawarcia Umowy z Konsumentem i Przedsiębiorcą Jednoosobowym, którzy po poinformowaniu ich przez Organizatora o utracie prawa do odstąpienia od Umowy, nie wyrazili zgody na wykonanie w pełni Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 2. Powyższe nie dotyczy Umów zawartych wcześniej niż 14 dni przed dniem wykonania w pełni Usługi.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Konsument oraz Przedsiębiorca Jednoosobowy mają prawo odstąpić od zawartej z Organizatorem Umowy w terminie 14 dni od zawarcia Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Konsument lub Przedsiębiorca Jednoosobowy musi poinformować Organizatora o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres siedziby MTP lub pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany jako adres email do kontaktu z MTP w Szczegółowych Warunkach).
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy wystarczy, aby Konsument lub Przedsiębiorca Jednoosobowy wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy według przykładowo następującego wzoru:

Imię i nazwisko: [***].

Adres: [***].

Niniejszym składam oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej dnia [***].

Uiszczoną cenę proszę zwrócić na mój następujący rachunek bankowy: [***].

Podpis : [***].

6. Reklamacje

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo reklamacji w momencie niedostępności systemu https://debata.grupamtp.pl/ lub jego awarii.
 2. Podmiotem odpowiedzialnym za rozpatrzenie reklamacji jest Organizator.
 3. Warunkiem uwzględnienia reklamacji jest brak logowania w systemie https://debata.grupamtp.pl/.
 4. Reklamacja nie przysługuje w przypadku występowania krótkich przerw w ciągłości obrazu lub dźwięku (np. przeskoki, zwolnione wyświetlanie obrazów) spowodowane zakłóceniami niezależnymi od Organizatora.
 5. Reklamacje można składać pod adresem info@grupamtp.pl.
 6. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację osoby ją składającej, przedmiot reklamacji, uzasadnienie oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Organizator wezwie Uczestnika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 7. W treści składanej reklamacji Uczestnik powinien zawrzeć: swoje dane identyfikujące, tj. imię i nazwisko, firmę (przypadku uczestnictwa w ramach działalności gospodarczej przez Uczestnika), dane kontaktowe: adres mailowy oraz numer telefonu oraz opis przyczyny reklamacji.
 8. Rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie od 30 dni od dnia otrzymania kompletnej reklamacji. Upływ wyżej wskazanego terminu nie powoduje wygaśnięcia roszczeń oraz nie narusza prawa Klienta do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń na drodze postępowania sądowego lub pozasądowego.
 9. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi na adres e-mail.

7. Prawa autorskie

 1. Organizator udziela Użytkownikowi z chwilą dostarczenia Materiałów, w ramach wynagrodzenia, niewyłącznej licencji na korzystanie z Materiałów, bez prawa do udzielania sublicencji. Licencja może zostać wypowiedziana z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Minimalny okres trwania licencji wynosi 1 miesiąc.
 2. Uczestnicy są uprawnieni do korzystania z Materiałów jedynie w celach poznawczych oraz wyłącznie zakresie niezbędnym do korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Materiałów - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Materiałów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. wprowadzanie Materiałów do pamięci komputera lub innego urządzenia, wyświetlanie na ekranie komputera lub innego urządzenia.
 3. Uczestnicy nie są uprawnieni do rozpowszechniania Materiałów oraz udostępniania ich w jakikolwiek sposób poza zakresem dozwolonego użytku wynikającego z przepisów prawa.
 4. Uczestnicy zobowiązani są do korzystania z Materiałów w sposób zgodny z Regulaminem oraz nienaruszający przysługujących ich twórcom praw osobistych, a w szczególności prawa do autorstwa Materiałów. Uczestnicy nie są w szczególności uprawnieni do oznaczania Materiałów swoim imieniem, nazwiskiem lub pseudonimem bądź usuwania z nich imienia, nazwiska lub pseudonimu ich autora, dokonywania jakichkolwiek innych zmian w Materiałach, włączania Materiałów do innych dzieł.
 5. Uczestnicy nie są uprawnieni do korzystania z Materiałów w ramach wykonywanej działalności gospodarczej lub zawodowej, za wyjątkiem korzystania z nich jedynie w celach poznawczych.
 6. Ustęp 3 - 5 powyżej nie uchybiają uprawnieniu do korzystania z prawa do cytatu, z tym zastrzeżeniem, że Uczestnicy zobowiązani są stosować cytaty pochodzące z Materiałów w sposób zgodny z art. 29, 34 i 35 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231, ze zm.), a w szczególności każdy cytat należy opatrzyć imieniem i nazwiskiem twórcy oraz źródłem.
 7. Jeżeli Uczestnik zamierza wykorzystać Materiały w sposób wykraczający poza uprawnienia przyznane na podstawie Regulaminu, zobowiązany jest do uzyskania uprzedniej zgody Organizatora wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 8. Uczestnicy nie są – bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Organizatora (forma pisemna pod rygorem nieważności) lub poza zakresem dozwolonego użytku wynikającego z przepisów prawa – uprawnieni do fotografowania, filmowania lub jakiegokolwiek innego utrwalania Debaty oraz – jeżeli dostęp do niego został udostępniony Uczestnikowi – nagrania audio-video z Debaty.

8. Przepisy porządkowe

Zabronione jest prowadzenie przez Uczestników jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, a także agitacyjnych oraz zbiórek pieniężnych nieuzgodnionych z Organizatorem, jak również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

9. Przetwarzanie danych osobowych

1.      Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Debaty są Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000202703, będącą czynnym podatnikiem VAT - NIP 777-00-00-488, kapitał zakładowy – 288.348.000,00 PLN

2.     Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz Regulaminem.

3.    Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się korzystając z adresu e-mail: iod@grupamtp.pl.

4.    Organizator nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5.    Dane osobowe Uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

6.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi zawarcie umowy i udział w Debacie. Dane osobowe podane w zgłoszeniu uczestnictwa/rejestracji on-line będą przetwarzane w celu i zakresie związanymi
z organizacją Debaty. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Debacie oraz przyjęcie przez Organizatora zgłoszenia uczestnictwa stanowi zawarcie umowy). Organizator może również przetwarzać dane osobowe Uczestników w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń pozostających w związku z organizowaną Debatą, jak również w zakresie promocji Debaty np. poprzez publikowanie fotografii z wizerunkiem Uczestników na portalach społecznościowych administrowanych przez Organizatora np. Facebook co stanowi jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W takim przypadku dane osobowe będą przechowywane przez wynikający z przepisów prawa okres przedawnienia roszczeń lub czynów karalnych.

7.    Uczestnik może wyrazić dobrowolne zgody np. np. na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub marketing bezpośredni z wykorzystaniem telefonu. W takim przypadku dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu/ celów, na które wyrażono zgodę, do momentu wycofania zgody przez Uczestnika. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8.    Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych. Uczestnik w granicach przepisów prawa ma również prawo wnieść sprzeciw względem przetwarzania jego danych osobowych, w przypadku gdy Organizator przetwarza je w celu wynikającym z ich prawnie uzasadnionego interesu. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Organizatora.

9.    Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Organizatora.

 10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Organizatorem;
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów;
  4. skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń za pośrednictwem platformy ODR funkcjonującej w sieci Internet pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr
 2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl

11 Zmiany Regulaminu

 1. Organizator może zmienić Regulamin w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):
  1. zmiany warunków korzystania z Usługi, niepogarszającej sytuacji Uczestnika w porównaniu do dotychczasowej;
  2. konieczność aktualizacji danych Organizatora wskazanych w Regulaminie;
  3. zmiany sposobu korzystania z Usługi związanej z pojawieniem się nowych funkcjonalności lub usunięciem dotychczasowych;
  4. zmiany przepisów obowiązującego prawa, która reguluje prowadzenie działalności przez Organizatora lub która ma wpływ na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Klienta lub wydanie wyroku lub decyzji, który/która może mieć wpływ na prowadzenie działalności przez Organizatora, a w następstwie na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestnika;
  5. zmiany sposobu funkcjonowania Usługi, wynikająca z obiektywnych i niezależnych przyczyn natury technicznej lub technologicznej.
 2. Organizator zawiadomi o zmianie Regulaminu publikując nową wersję Regulaminu w Serwisie internetowym, chyba że co innego będzie wynikało z przepisów obowiązującego prawa, orzeczenia sądu lub decyzji organu. W przypadku Uczestników, którzy przy zawarciu Umowy podali swój adres e-mail informacja o zmianie Regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Uczestnika.
 3. Zmiana Regulaminu wiąże, jeżeli zmieniony Regulamin został doręczony Uczestnikowi, a Uczestnik nie wypowiedział umowy o świadczenie danej Usługi przez Organizatora.

 12. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 23 września 2021 r.
 2. Regulamin dla uczestników Debaty znajduje się na stronie internetowej https://debata.grupamtp.pl/ oraz w siedzibie Organizatora.
 3. Organizator ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany zostaną opublikowane na stronie https://debata.grupamtp.pl/. Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianach również mailowo na adres wskazany w zgłoszeniu uczestnictwa.
 4. Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie. Postanowienie to nie ma zastosowania względem Konsumentów oraz Przedsiębiorców Jednoosobowych.
 5. Wszelkie spory wynikające lub związane z Umową, w tym jej wykonaniem i wykładnią, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby MTP. Postanowienie to nie ma zastosowania względem Konsumentów oraz Przedsiębiorców Jednoosobowych.
 6. Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta i Przedsiębiorcy Jednoosobowego, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 7. Organizator nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.